Opłata adiacencka

Opłata adiacencka obowiązuje tylko właścicieli lub użytkowników nieruchomości, których wartość wzrosła. Wszystko dokładnie zdefiniowane jest w ustawie o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku.

Co to jest opłata adiacencka i kto ustala jej wysokość?

Opłata adiacencka obowiązuje tylko właścicieli lub użytkowników nieruchomości, których wartość wzrosła

Autor zdjęcia: kevin dooley

Taką opłatę dla właściciela nieruchomości ustala odpowiednia gmina. Jest to związane z budową drogi, przewodów, urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, a także gazowych, ciepłowniczych czy telekomunikacyjnych. Oprócz właścicieli na taką opłatę są narażenie właściciele gruntów wieczystych, którzy zostali zwolnieni z opłaty rocznej za użytkowanie tegoż gruntu.

Wartość takiej opłaty zależy od tego o ile wzrosła wartość nieruchomości spowodowana budową wyżej wymienionych urządzeń infrastruktury. Taką opłatę wójt, burmistrz lub prezydent miasta może naliczyć jednorazowo lub po każdym etapie budowy urządzenia. Ważne jest, że termin naliczenia opłaty to 3 lata od skończenia ostatniego etapu budowy urządzenia infrastruktury. Należy pamiętać, że taka opłata nie może przekroczyć 50 procent różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed i po wybudowaniu urządzeń. Wysokość opłaty ustala rada gminy na podstawie uchwały.

Po ogłoszeniu uchwały opłatę należy uiścić po 14 dniach od daty powstania obowiązku. W przypadku ratalnej opłaty dotyczy to wpłacenia pierwszej ustalonej raty. Oprócz tego, że gmina z własnej woli może opłatę rozłożyć na raty może to zrobić także sam właściciel. W tym przypadku konieczne jest napisanie stosowanej prośby. Gmina może rozłożyć opłatę na roczne raty, jednak długość ich spłacania nie może przekroczyć 10 lat. Trzeba jednak pamiętać, że raty podlegają oprocentowaniu równemu stopie redyskonta weksli, którą ustala Narodowy Bank Polski.

Brak możliwości komentowania.