Skarga do WSA – podstawowe informacje

Skarga do WSA (wojewódzkiego sądu administracyjnego) oraz całe postępowanie sądowe regulowane jest przez ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Skarga do WSA (wojewódzkiego sądu administracyjnego) oraz całe postępowanie sądowe regulowane jest przez ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Autor zdjęcia: Bruce Guenter

Sądy administracyjne zajmują się kontrolowaniem działalności administracji publicznej. Orzekają one między innymi w sprawach skarg na decyzje administracyjne, postanowień wydanych podczas postępowania administracyjnego, postanowień dotyczących aktów prawa miejscowego czy w sprawach czynnościach z zakresu administracji publicznej, które dotyczą obowiązków bądź uprawnień danych organów.

Skargę do WSA może złożyć każdy, kto ma w tym jakikolwiek interes prawny. Dotyczy to również prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich czy organizacji społecznych. W przypadku tych ostatnich skargi mogą być składane w sprawach, które obejmują ich działalność statutową. Jednak skargę do WSA można wnieść dopiero po wyczerpaniu się drogi administracyjnej.

Skarga do WSA wnoszona jest poprzez organ wydający zaskarżoną decyzję, lub, który dopuścił się bezczynności w okresie 30dni od momentu jej doręczenia skarżącemu. Po otrzymaniu skargi organ ma 30 dni na odpowiedź oraz przesłanie jej wraz z aktami postępowania do właściwego WSA. Poza tym istnieje możliwość tzw. skruchy organu. Organ administracji, którego bezczynność lub działanie zostało zaskarżone może uwzględnić skargę aż do momentu rozpoczęcia rozprawy sądowej. Skarga oczywiście musi być zgodna z wymogami pisma procesowego. Powinna więc zawierać oznaczenie sądu, imiona i nazwiska stron i ich przedstawicieli, a także m.in. uzasadnienie pisma i dowody na poparcie przytoczonych okoliczności. Należy także wskazać zaskarżoną decyzję oraz organ, którego zaskarżenie w tej sytuacji dotyczy.

Brak możliwości komentowania.