Zasady wnoszenia skargi do WSA

Przepisy prawa polskiego przewidują kontrolę decyzji organów administracyjnych (więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Przepis_prawa). Każda osoba, która ma w danej sprawie interes prawny oraz nie zgadza się z decyzją wydaną przez organ administracji ma możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Kiedy można wnieść skargę?

Skargę na decyzję organu administracyjnego można wnieść w terminie 30 dni od momentu otrzymania tejże decyzji lub od momentu, w którym organ taką decyzję powinien wydać a tego nie zrobił

Autor zdjęcia: Airsoftpal.com

Skargę na decyzję organu administracyjnego można wnieść w terminie 30 dni od momentu otrzymania tejże decyzji lub od momentu, w którym organ taką decyzję powinien wydać a tego nie zrobił. Ponadto skarga do WSA może być wniesiona dopiero po wyczerpaniu drogi postępowania administracyjnego (http://www.krotoski-adwokaci.pl/dla-biznesu/wybrane-sprawy/prowadzenie-profesjonalnej-dzialalnosci-nie-wyklucza-zwolnienia-z-vat). Oznacza to, że musimy najpierw skorzystać z przysługujących możliwości odwołań od decyzji a dopiero w przypadku nieskuteczności tego działania mamy możliwość posiłkowania się skargą do sądu administracyjnego.

Do złożenia skargi uprawnione są osoby, które mają w tym interes prawny. Mogą to być:

  • osoby fizyczne
  • prokurator
  • rzecznik praw obywatelskich
  • organizacje społeczne (jeżeli sprawa pokrywa się z ich działalnością statutową)

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję. Skargę najlepiej posiadać w dwóch egzemplarzach i na jednym z nich poprosić o potwierdzenie wpływu do organu administracji. Organ ma obowiązek ustosunkowania się do skargi w terminie trzydziestu dni i przekazania jej wraz z niezbędnymi dokumentami oraz wyjaśnieniami do właściwego sądu administracyjnego. Istotne jest, żeby skarga posiadała znamiona pisma procesowego czyli musi zawierać oznaczenie stron, oznaczenie rodzaju pisma, treść skargi, uzasadnienie, przedstawienie dowodów i co bardzo ważne podpis osoby upoważnionej do wniesienia jej.

Brak możliwości komentowania.